ru Русский
Главная Общее Українцям стало простіше ...

Українцям стало простіше влаштуватися на роботу

на русском языке текст ниже 30 березня 2022 року Міністерство Юстиції та Безпеки Нідерландів опублікувало важливий лист щодо прийому українських...

на русском языке текст ниже

30 березня 2022 року Міністерство Юстиції та Безпеки Нідерландів опублікувало важливий лист щодо прийому українських біженців. Цим документом, зокрема, полегшується доступ для українців, які знаходяться тут під тимчасовим захистом, до ринку праці.

 

У листі наголошено, що хоча першочергова увага приділяється забезпеченню українських переселенців якісним житлом, не меншу важливість має і доступ до роботи. За чинними правилами, для найму іноземця, роботодавець спочатку має отримати спеціальний дозвіл від органів, контролюючих міграцію та ринок праці. При цьому роботодавець повинен надавати перевагу жителям Нідерландів та інших країн ЄС. Тепер для українських біженців зроблено виняток. Роботодавець має право наймати їх без особливого дозволу. Більше того, запроваджене з 1 квітня 2022 року правило має зворотну силу. Роботодавців, які прийняли на роботу українських біженців починаючи з 4 березня 2022 року нелегально, буде звільнено від відповідальності, якщо вони проінформують про це органи контролю ринку праці у встановлені терміни.

Зміни правил працевлаштування для українців, які перебувають під тимчасовим захистом Нідерландів: 

 

Стосовно жителів України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в країні, правило про пошук працівників спочатку в Нідерландах, а потім в інших державах ЄС не застосовується. Тобто, за умови, що український працівник підходить роботодавцю, він може бути одразу найнятий без оформлення спеціального дозволу. Звільняють від відповідальності також і тіх роботодавців, які з 4 березня 2022 року найняли українських біженців нелегально. 

 

Роботодавець, який наймає українського біженця, зобов’язаний сповістити про це орган, який контролює працевлаштування (UWV) за два дні до початку виконання ним трудових обов’язків. Легалізувати незаконно працевлаштованих з 4 березня 2022 року українців можна терміном до 15 квітня 2022 року. Після 15 квітня 2022 року роботодавці, які не виконали вимогу про своєчасне інформування UWV, будуть штрафуватися. 

 

Насамперед, виняток із загальних правил ЄС з працевлаштування іноземців робиться для українців, які бажають працювати за наймом. Саме отримання заробітної плати гарантує високий рівень економічної безпеки біженців, які за своїм статусом перебувають у вразливій групі населення. Законодавство Нідерландів чітко гарантує права найманих працівників (мінімальний розмір оплати праці, безпечні умови праці та ін.). 

 

Щодо самозайнятих осіб правила складніші. Такі особи повинні самостійно забезпечувати собі необхідний для життя дохід, а також робити внески до пенсійного фонду та фонду страхування від нещасних випадків. Впоратися з цим вдається не всім. Тому на даному етапі українські біженці не можуть оформлятися як самозайняті особи. Передбачається, що така можливість їм буде надана пізніше, але жодні конкретні терміни не називаються. 

 

Правила працевлаштування українських біженців 

 

Роботодавець має право найняти біженця з України за умови, йому оформлено тимчасовий дозвіл на перебування в країні. Цей документ оформляється у муніципалітеті за місцем проживання. При оформленні дозволу біженець вноситься до реєстру (BRP), фіксується в імміграційній службі (IND) та отримує номер реєстрації громадянина (BSN). 

 

У зв’язку з тим, що кількість українських біженців є великою, муніципальні органи не встигають видавати їм дозволи на перебування швидко. З цієї причини для працевлаштування таких біженців запроваджено перехідний період до 31 травня 2022 року. До цієї дати вихідці з України можуть бути прийняті на роботу в Нідерландах на підставі паспорта, який підтверджує громадянство України. Біженці з України, які не мають її громадянства, можуть бути прийняті на роботу в Нідерландах на підставі дійсних на 23 лютого 2022 року посвідки на проживання в Україні або документа, що підтверджує надання Україною статусу біженця. Можливо, термін дії перехідного періоду буде подовжено. 

 

Другою обов’язковою умовою працевлаштування є наявність у вихідця з України банківського рахунку. Щоб роботодавці не порушували прав трудящих щодо мінімальної оплати праці, виплату зарплати готівкою в Нідерландах заборонено. Зароблені гроші мають перераховуватись на банківський рахунок. Так уряд може контролювати виконання роботодавцем встановлених правил.

 

Лист Міністерства Юстиції та Безпеки Нідерландів також дозволяє біженцям з України займатися неоплачуваної волонтерською роботою та проходити робочі стажування у процесі навчання. 

 

Контроль за дотриманням правил працевлаштування українців, які перебувають під тимчасовим захистом Нідерландів, покладається на трудову інспекцію

 

Передбачається, що пізніше буде створено спеціальний орган, який полегшуватиме пошук роботи та працевлаштування українським біженцям. Конкретних термінів створення цього органу не визначено. 

 

У зв’язку із тим, що для українських біженців винятки із загальних правил працевлаштування іноземців вводилися дуже швидко, надалі можливе коригування правил прийому українців на роботу в Нідерландах. 

 

Отже, для легального працевлаштування в Нідерландах біженцю з України потрібно:

 

  • Мати підстави для тимчасового захисту на території Нідерландів.
  • Отримати BSN. До 31 травня 2022 року дозволяється працевлаштування без його оформлення.
  • Відкрити банківський рахунок, на який перераховуватиметься заробітна плата.
  • І, звісно, знайти роботодавця, який готовий найняти українця. Роботодавець повинен повідомити про найм біженця до контролюючих органів за 2 дні до того, як працівник розпочне виконання своїх обов’язків.

 

Реєстрація трудової діяльності як самозайнятої особи поки що неможлива.

 

Правительство Нидерландов облегчило официальное трудоустройство украинских беженцев

 

30 марта 2022 года Министерство юстиции и безопасности Нидерландов опубликовало важное письмо относительно приема украинских беженцев. Этим документом, в частности облегчается доступ украинцев, находящихся под временной защитой Голландии, к рынку труда.

 

В письме отмечено, что хотя первостепенное внимание уделяется обеспечению украинских переселенцев качественным жильем, не меньшую важность имеет и доступ к работе. По действующим правилам, для найма иностранца работодатель сначала должен получить специальное разрешение от органов, контролирующих миграцию и рынок труда. При этом работодатель должен отдавать предпочтение жителям Нидерландов и других стран ЕС. Теперь для украинских беженцев сделано исключение — работодатель имеет право нанимать их без особого разрешения. Более того, введенное с 1 апреля 2022 года правило имеет обратную силу: работодатели, принявшие на работу украинских беженцев с 4 марта 2022 года нелегально, будут освобождены от ответственности, если проинформируют об этом органы контроля рынка труда в установленные сроки.

 

Изменения правил трудоустройства для украинцев, находящихся под временной защитой Нидерландов 

В отношении жителей Украины, получивших разрешение на временное пребывание в стране, правило о поиске работников сначала в Нидерландах, а потом в других государствах ЕС, не применяется. То есть, при условии, что украинский работник подходит работодателю, он может быть сразу нанят, без оформления специального разрешения. Будут освобождены от ответственности и те работодатели, которые с 4 марта 2022 года наняли украинских беженцев нелегально.

 

Работодатель, нанимающий украинского беженца, обязан известить об этом орган, контролирующий трудоустройство (UWV), за два дня до начала исполнения им трудовых обязанностей. Легализовать незаконно нанятых с 4 марта 2022 года украинцев можно в срок до 15 апреля 2022 года. После 15 апреля 2022 года работодателей, не выполнившие требование о своевременном информировании UWV, будут штрафовать.

 

В первую очередь, исключение из общих правил ЕС по трудоустройству иностранцев делается для украинцев, желающих работать по найму. Именно получение заработной платы гарантирует высокую степень экономической безопасности беженцев, которые по самому своему статусу находятся в уязвимой группе населения. Законодательство Нидерландов четко гарантирует права наемных работников (минимальный размер оплаты труда, безопасные условия работы и т.д.).

 

В отношении самозанятых лиц правила более сложные. Такие лица должны самостоятельно обеспечивать себе необходимый для жизни доход, а также делать взносы в пенсионный фонд и фонд страхования от несчастных случаев. Справиться с этим удается не всем, поэтому на данном этапе украинские беженцы не могут оформиться как самозанятые лица. Предполагается, что такая возможность будет им предоставлена позже, но никакие конкретные сроки не называются.

Правила трудоустройства украинских беженцев

Работодатель имеет право нанять беженца из Украины при условии, что им оформлено временное разрешение на пребывание в стране. Этот документ оформляется в муниципалитете по месту жительства. При оформлении разрешения беженец вносится в реестр (BRP), фиксируется в иммиграционной службе (IND) и получает индивидуальный налоговый номер (BSN).

 

В связи с тем, что количество украинских беженцев велико, муниципальные органы не успевают выдавать им разрешения на пребывания быстро, потому для трудоустройства таких беженцев введен переходный период — до 31 мая 2022 года. До этой даты выходцы из Украины могут быть приняты на работу в Нидерландах на основании паспорта, подтверждающего гражданство Украины. Беженцы из Украины, не имеющие ее гражданства, могут быть приняты на работу в Нидерландах на основании действительных на 23 февраля 2022 года вида на жительство в Украине или документа, подтверждающего предоставление Украиной статуса беженца. Возможно, срок действия переходного периода будет продлен.

 

Вторым обязательным условием трудоустройства является наличие у выходца из Украины банковского счета. Чтобы работодатели не нарушали прав трудящихся в отношении минимальной оплаты труда, выплата зарплаты наличными в Нидерландах запрещена. Заработанные деньги должны перечисляться на банковский счет. Так правительство может контролировать исполнение работодателем установленных правил.

Письмо Министерства юстиции и безопасности Нидерландов также позволяет беженцам из Украины заниматься неоплачиваемой волонтерской работой и проходить рабочие стажировки в процессе обучения.

 

Контроль за соблюдением правил трудоустройства жителей Украины, находящихся под временной защитой Нидерландов, возлагается на трудовую инспекцию. Предполагается, что позднее будет создан специальный орган, облегчающий поиск работы и трудоустройство украинским беженцам. Конкретные сроки создания этого органа не определены. В связи с тем, что исключения из общих правил трудоустройства иностранцев, сделанные для украинских беженцев, вводились в спешке, в дальнейшем возможна корректировка правил приема украинцев на работу в Нидерландах.

 

Итак, для легального трудоустройства в Нидерландах беженцу из Украины требуется:

 

  • Иметь основания для получения временной защиты на голландской территории.
  • Получить индивидуальный налоговый номер. До 31 мая 2022 года позволяется трудоустройство без его оформления.
  • Открыть банковский счет, на который будет перечисляться зарплата.
  • И конечно, найти работодателя, готового нанять украинца. Работодатель должен сообщить о найме беженца в контролирующие органы за 2 дня до того, как работник приступит к исполнению обязанностей.

 

Регистрация трудовой деятельности в качестве самозанятого лица пока невозможна.

Читатели статьи часто задают вопрос о том, что изложенная в ней информация отличается от требований законодательства Нидерландов. Письмо Министерства Юстиции и Безопасности содержит информацию о том, что такие расхождения действительно могут быть, по причине необходимости срочно допустить беженцев из Украины к рынку труда. Разночтения в различных законодательных актах будут устранены позже.

В соответствии с параграф Documenten раздела III письма Министерства Юстиции и Безопасности от 30 марта 2022 года, украинские беженцы могут быть приняты на работу до того, как им будет оформлено разрешение на временное пребывание. Предыдущий параграф письма говорит о том, что BSN беженцам оформляется одновременно с разрешением на временное пребывание в Нидерландах.

 

Дата публикации: 04.04.2022
Метки:

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена