Moet ik dit jaar aangifte doen?

Als u in Nederland ingeschreven staat dan bent u automatisch belastingplichtig, maar dat betekent nog niet dat u ook een aangifte Inkomstenbelasting moet indienen. Als u een brief van de Belastingdienst heeft ontvangen (de zogeheten Aangiftebrief), dan staat vast dat u verplicht bent om over dat jaar aangifte Inkomstenbelasting te doen, onafhankelijk van het te verwachten resultaat. Als u geen Aangiftebrief van de Belastingdienst heeft ontvangen maar u denkt dat u recht heeft op belastingteruggave, dan kunt u op eigen initiatief zelf een belastingaangifte indienen.

Vanaf welk bedrag kan ik belastingteruggave aanvragen?

De Belastingdienst betaald teruggevraagde bedragen uit vanaf 15 euro. Echter als de Belastingdienst aan u vraagt belasting bij te betalen dan moet het gaan om een bedrag hoger dan 50 euro. Dat wil zeggen dat als volgens de berekeningen voor de aangifte blijkt dat u een bedrag kleiner dan 50 euro moet bijbetalen, dan wordt dit bedrag door de Belastingdienst niet in rekening gebracht.

Welke soort aangifte moet ik doen?

Als u het gehele kalenderjaar in Nederland heeft gewoond (daar bedoelen we mee dat u het hele jaar ingeschreven heeft gestaan bij de gemeente in het BRP (Basisregistratie Personen)), dan kunt u een gewone elektronische aangifte indienen – het zogeheten P-formulier. Indien slechts een gedeelte van het jaar in Nederland ingeschreven heeft gestaan (dus als u zich in de loop van het belastingjaar ingeschreven of uitgeschreven heeft), dan moet u een zogeheten M-formulier indienen. Dit is een papieren formulier. Maar als u dit formulier bij ons bestelt dan krijgt u een elektronische variant van dit formulier door ons toegestuurd. De papieren versie kunt u bij de Belastingdienst opvragen per telefoon of per post. U ontvangt het formulier dan echter pas na 6 tot 8 weken. Daarom zijn de indientermijnen voor aangiftes voor mensen uit het buitenland ook twee maanden later dan de normale termijnen. Indien u het gehele belastingjaar in het buitenland heeft gewoond, maar u bent wel een Nederlandse belastingplichtige (d.w.z. dat u inkomsten heeft in Nederland), dan dienst u een zogeheten C-formulier in te dienen, dat zowel in papieren als in elektronische vorm beschikbaar is.

Moeten mijn partner en ik de aangifte apart van elkaar of samen indienen?

Voor het eindresultaat is het van geen enkel belang of u apart of samen de aangifte indient. Voor de berekeningen is het uitsluitend van belang of u het begrip ‘fiscaal partner’ juist heeft toegepast. In enkele gevallen is het niet mogelijk de aangifte gezamenlijk in te dienen; bijvoorbeeld als uw partner een nieuwe ingezetene is. In dat geval dient voor de nieuwe ingezetene het M-formulier ingevuld te worden en voor de andere partner het P-formulier. Indien beide partners nieuw ingezetenen zijn dan wordt voor beiden een apart M-formulier ingevuld. Indien een van de partners ondernemer is, dan moeten de partners elk afzonderlijk de aangifte indienen. Dit houdt verband met het feit dat de partner die ondernemer is een uitgebreide aangifte moet indienen, waarin een winst- en verliesrekening van de onderneming is opgenomen. Beide partners ontvangen hoe dan ook elk hun eigen beslissing van de Belastingdienst, ook als zij de aangifte gezamenlijk hebben ingediend. Echter is het wel zo dat als u de aangifte uitsluitend voor uzelf indient ook de gegevens van uw partner dienen te worden opgegeven, aangezien de inkomsten en aftrekposten van beide partners van invloed zijn op elkaars aangifte.

Voor welke datum moet mijn aangifte ingediend zijn?

De standaard termijn voor het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting voor 2017 loopt van 1 maart t/m 30 april 2018. Als u niet op tijd de benodigde documenten kunt verzamelen of om andere redenen niet op tijd uw aangifte kunt indienen, bestaat de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor 4 maanden (d.w.z. tot 1 september 2018). Indien u uitstel aanvraagt via uw belastingadviseur (bijvoorbeeld via Nalog.nl) dan krijgt u voor 12 maanden uitstel (d.w.z. tot 1 mei 2019). Vrijwel iedereen kan uitstel aanvragen, maar het is belangrijk dit uitstel aan te vragen voor 30 april 2018. Daarnaast is het belangrijk dat u niet reeds genoteerd staat bij de Belastingdienst op de zogeheten blokkeringslijst. Hier komt u automatisch op te staan als u in de afgelopen drie (belasting)jaren twee keer uw aangifte te laat heeft ingediend en dit leidt ertoe dat uw aanvraag voor uitstel wordt geweigerd. Indien u slechts een keer in de afgelopen drie (belasting)jaren te laat was met uw aangifte dan wordt uw verzoek om uitstel ingewilligd. Het aanvragen van uitstel is mogelijk vanaf 7 februari 2018.

Beslissings- en betaaldatums

U kunt uw aangifte niet vroeger indienen dan 1 maart 2018, aangezien de Belastingdienst niet eerder van 1 maart beschikt over de gegevens van uw werkgever(s) en de banken. De ingediende aangiftes worden in Nederland niet behandeld op volgorde van indiening maar op basis van BSN-nummer van de belastingplichtige. Dit geeft u de tijd om rustig de jaaropgave van uw werkgever af te wachten. Houdt u hierbij rekening met het feit dat als u gedurende dit jaar slechts een dag gewerkt heeft, zelfs als u ziek was gedurende deze ene werkdag, u van uw werkgever een jaaropgave moet ontvangen of een jaaropgave van het UWV, indien u ziek was. Zelfs heel kleine inkomsten dient u op te geven in uw aangfite. Na 1 maart zal de Belastingdienst beschikken over alle gegevens betreffende uw inkomsten en pas daarna kunnen wij die gegevens voor u controleren. Indien u niet helemaal zeker bent of u zich al uw inkomsten kunt herinneren dan is het verstandig om uw Digi-D aan ons te verschaffen.  Het is bij wet vastgelegd dat aangifte binnen drie maanden behandeld moet zijn. Om deze reden belooft de Belastingdienst ook dat ze alle aangiften die op tijd zijn ingediend zullen behandelen voor 1 juli, maar in de praktijk is dit vaak niet het geval. Want dezelfde wet geeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de behandeltermijn tot 2 jaar te verlengen. Het zijn vooral de M-formulieren en aangiften met veel aftrekposten die lang in behandeling worden aangehouden. Nadat u een brief heeft ontvangen van de Belastingdienst waarin uw opgave wordt bevestigd, kunt u de teruggave verwachten binnen een week, of, in het geval u moet bijbetalen ontvangt u een rekening voor de nog te betalen belastingen. De standaardtermijn voor de betaling van Inkomstenbelasting is zes weken.

Boetes

Als u een Aangiftebrief van de Belastingdienst heeft ontvangen, maar geen aangifte heeft ingediend, dan ontvangt u eerst een herinnering met het verzoek de aangifte alsnog in te dienen binnen een bepaalde termijn – over het algemeen binnen een maand. In het geval dat u de eerste herinnering negeert, dan volgt er een tweede herinnering met de eis de aangifte binnen vijf werkdagen in te dienen. Als u niet binnen deze termijn de aangifte instuurt dan krijgt u een boete tussen de 226 en 4920 euro wegens het niet indienen van uw aangifte, danwel voor het te laat indienen. Behalve de boete krijgt u tevens een berekening van de onbetaalde belastingen, naar eigen inzicht van de Belastingdienst, die vergezeld gaat van een overzicht van de rentekosten tot op dat moment. Behalve een boete voor het niet indienen van de aangifte, kent de Nederlandse Belastingwet ook een boete het onjuist invullen van gegevens op een aangifte en voor het niet op tijd betalen van belastingen.

Wat moet u doen als u een fout hebt ontdekt in uw aangifte?

Indien u de fout ontdekt voor 30 april dan kunt u gewoon een nieuwe aangifte indienen, want hierdoor wordt de vorige aangifte automatisch geannuleerd. Als u de fout pas na 30 april ontdekt, maar nog voordat de Belastingdienst u de Voorlopige aanslag heeft toegestuurd dan werkt het hetzelfde; u kunt eenvoudigweg een nieuwe gecorrigeerde aangifte indienen. U ontvangt dan een nieuwe Voorlopige aanslag waarin een aantal correcties staan, maar het resultaat is een juiste aangifte. Maar zelfs nadat u de Aanslag heeft ontvangen dan is het nog steeds mogelijk om de fout te corrigeren, maar hiervoor is dan een speciale procedure noodzakelijk. Wij adviseren u hiervoor een specialist in te schakelen.

Wat moet ik weten om het maximale uit mijn belastingaangifte te halen?

Indien u redenen heeft om teruggave van betaalde belastingen aan te vragen, raden we u ten zeerste aan om daarvoor een specialist te raadplegen. De Nederlandse Belastingwetgeving is gecompliceerd en iemand die daar niet voor opgeleid is zal niet alle nuances hiervan kunnen doorgronden. Het bedrag dat u hiervoor betaalt zal zichzelf vrijwel altijd terugverdienen. Een belastingadviseur zal rekening houden met alle mogelijke aftrekposten, zorgt zowel voor een optimalisatie van uw belastingen als de optimale verdeling van de belastingdruk tussen beide partners. Daarnaast zal de adviseur u informatie verschaffen over toeslagen en subsidies waar u recht op heeft. Het team van Nalog.nl is altijd bereid u te helpen met het invullen van alle mogelijke belastingpapieren en u te informeren over alle vraagstukken waar u mee te maken krijgt.

Aangifte voor voorgaande jaren 2013-2016

meer informatie

Voorlopige Aanslag 2018

meer informatie

Een proefberekening t.b.v. uw aanlsag

meer informatie

Bestel hier uw

Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Wij garanderen dat uw aangifte juist wordt ingediend op basis van de gegevens die u ons verstrekt.

Voor de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de door de klant aan ons verstrekte gegevens blijft steeds de klant verantwoordelijk.

Eventuele vergissingen van onze kant worden kostenloos gecorrigeerd.

Buiten het bestek van onze dienstverlening valt: uitleg vertrekken over hoe u zelf uw aanslag invult, het toesturen van Russische vertalingen van wetteksten, het overtuigen van werkgevers, partners en voormalige boekhouders van de juistheid van onze berekeningen.

De volgende diensten vallen niet onder de berekende offerte-prijs: adviesgesprekken, het indienen van bezwaarschriften, het indienen van correcties, toelichting op de berekeningen (hierop uitgezonderd zijn klanten met een administratief abonnement bij Nalog.nl). Alle hierboven opgesomde diensten kunnen apart besteld worden, geheel overeenkomstig uw wensen.
Fiscale partners

In de Nederlandse Belastingwet is het concept 'fiscale partners' van cruciaal belang...

Nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over onderwerpen die voor u belangrijk zijn

inschrijven
Sorry but there is some error in adding your email to our subscriber list.Please try again
Thanks for subscribing
Sorry but there is some error in adding your email to our subscriber list.Please try again
Thanks for subscribing
Налоговая декларация 2017

This page is also available in: ruRussisch enEngels

Важная новость