ru Русский
Главная Privacybeleid’

Privacybeleid’ Versie 2020-1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 mei 2020

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Nalog.nl B.V. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Nalog.nl B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Nalog.nl B.V. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van  Nalog.nl B.V.

 1. Wie is Nalog.nl B.V.?

Nalog.nl B.V. is een Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Hildo Kropstraat 10, 3431CC te Nieuwegein ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66449898.

 1. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Nalog.nl B.V.?

Gebruik van onze diensten

Op de website van Nalog.nl B.V. (www.nalog.nl) kunt u bekijken welke diensten Nalog.nl B.V. aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • BSN

 

En u wordt verzocht de clientkaart in te vullen en te antwoorden op een aantal vragen aangaande uw siuatie.

 

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

 

Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nalog.nl B.V. of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Nalog.nl B.V. aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nalog.nl B.V.

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Nalog.nl B.V. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nalog.nl B.V. rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Nalog.nl B.V. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Nalog.nl B.V. dat aan u laten weten. Ook kan Nalog.nl B.V. u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Nalog.nl B.V. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Nalog.nl B.V.. Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Nalog.nl B.V. stuurt door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Nalog.nl B.V. in verband met de diensten van Nalog.nl B.V., dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Nalog.nl B.V. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Nalog.nl B.V. en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Nalog.nl B.V. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Nalog.nl B.V.. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Nalog.nl B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Nalog.nl B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Nalog.nl B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Nalog.nl B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Nalog.nl B.V. worden verwerkt. Nalog.nl B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Hoelang bewaart Nalog.nl B.V. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 2 jaar na beëindiging van het contract, uw laatste betaling of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Nalog.nl B.V. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Nalog.nl B.V. de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Nalog.nl B.V. of die van een derde partij. Nalog.nl B.V. maakt gebruik van servers in Londen, Verenigd Koninkrijk.

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Nalog.nl B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Nalog.nl B.V. deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de privacy-medewerker via email info@nalog.nl.

 1. Cookies

Via deze website kan Nalog.nl B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement <link naar cookiestatement van de website>. We leveren geanonimiseerde volg-gegevens aan aan Google Analytics. U kunt echter de cookies uitzetten voor onze site en andere sites. De meest effectieve manier om dit te doen is cookies uitzetten in uw browser. Wij raden u aan de informatie van uw browser hervoor te raadplegen of u kunt zich informeren op de website  About Cookies waar u een handleiding vindt voor alle huidige browsers.

 

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Nalog.nl B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@nalog.nl. Nalog.nl B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de privacy-medewerker op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Nalog.nl B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Nalog.nl B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Nalog.nl B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de privacy-medewerker via info@nalog.nl.

 1. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor het volgen van onze bezoekers van onze site. Google Analytics gebruikt cookies voor het verzamelen van deze informatie. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving heeft Google een nieuwe Data Processing Amendment to the Google Analytics Terms of Service doen uitgaan. De gegevens die we verzamelen worden anoniem verwerkt en de optie ‘uitwisselen van gegevens’ staat hierbij uit. We maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics

 

 1. Aanvraagformulieren

Indien u een aanvraagformulier invult en verstuurt via onze website, dan bewaren we uw naw-gegevens, uw email en telefoon, zodat we u kunnen antwoorden. Uw persoonlijke gegevens zullen worden bewaard in de website database (Open SSL AES-256 bank/military grade database encrytion) en in ons emailprogramma. U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, vernieuwen, wijzigen of verwijderen via deze pagina: GDPR – request data.

 

 1. Cloudflare

We maken gebruik van Cloudflare voor web-optimalisatie en beveiliging, CDN, DDos-beveiliging, WAF en het SSL-certificaat. Bij het gebruik van deze functies kunnen wij bepaalde specifieke gebruikersinformatie van de site verzamelen en verwerken, waaronder het IP-adres, DNS-logs en gegevens aangaande de website performance.

 1. Logs

We gebruiken logs op het niveau van het operationeel systeem van de website voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderzoeken van  storingen in de werking van de site. Deze logboeken bevat uw IP-adres. We gebruiken deze informatie niet om u te volgen, maar uitsluitend voor de beveliging van onze servers.

 1. Yandex Metrica

Wij maken gebruik van Yandex Metrica voor de bruikbaarheid van onze website. Dit is een online service die is ontworpen om het verkeer van pagina’s en secties van websites te beoordelen en gebruikersgedrag te analyseren.

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Nalog.nl B.V. niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de privacy-medewerker via info@nalog.nl.

 1. Vragen en feedback

Nalog.nl B.V. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de privacy-medewerker via e-mailadres info@nalog.nl of een brief sturen een naar Nalog.nl B.V., Hildo Kropstraat 10, 3431CC Nieuwegein.

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена